måndag 7 januari 2013

ÅRSMÖTET


KALLELSE till årsmötet den 26 februari 2013 klockan 13.30 i Godtemplargården, Västra Trädgårdsgatan 2, Nyköping.

Dagordning

1.     Mötets öppnande
2.     Val av ordförande att led stämmoförhandlingarna
3.     Val av sekreterare för stämmoförhandlingarna
4.     Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet
  tillika rösträknare
5.     Föreningsstämmans behöriga utlysande
6.     Fastställande av föredragningslista
7.     Styrelsens verksamhetsberättelse
8.     Revisorns berättelse
9.     Fastställande av balans- och resultaträkning
10.  Disposition av överskott respektive täckande av
  underskott
11.  Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
12.  Fastsällande av medlemsavgift för nästkommande
  verksamhetsår
13.  Framställningar av förslag från föreningsstyrelsen
14.  Motioner från enskilda medlemmar
15.  Val av föreningsordförande för 1 år
16.  Val av övriga styrelseledamöter
17.  Val av 1 revisor jämte 1 suppleant för 1 år
18.  Val av ombud till Aktiva Seniorers Förbunds-
  stämma
19.  Val av valberedning
20.  Övrigt
21.  Avslut

Medlemsavgift 2013

Medlemsavgiften är Kr 175:-/p.p./år och insättes på:
Bankgiro nr. 5031-6413 senast slutet februari 2013

söndag 6 januari 2013

Program våren 2013

Som en nyårshälsning kommer här vårt program för våren 2013. Föredragen är på Godtemplargården, V Trädgårds-gatan 2, Nyköping, klockan 13.30, tisdagar om inte annat meddelas.  Varmt välkomna hälsar styrelsen!

29 januari

Håkan Groop, konstnär, lärare bosatt utanför Vingåker i Sörmland, utställare bland annat på Fiskhuset i somras med ”Homage till Strindberg” berättar om sitt skapande och sin relation till van Gogh under titeln ”Vincent van Gogh och jag”.

26 februari – årsmöte

Dot Gade Kolovuori berättar om sitt innehållsrika liv från födelsen i Danmark till VD för Skavsta, gift med en finländsk man.

26 mars

Per Öhrling - tre månader utan telefon – sommarstugvärd 1965-2010 åt Svenska Turistföreningen i fjällstugorna mellan Kvikkjokk och Abisko.
Om Per Öhrling, född 1942, student vid Norra Real i Stockholm, värnplikt vid Jägarskolan i Kiruna, arkitektexamen 1970 i Lund, länsarkitekt 1980 i Nyköping, tre barn på jorden och två i himlen, pensionär 2010, kyrkorådets ordförande 2010-2013 i Nyköping Alla Helgona församling.

23 april

Hans Rydberg, mykolog och svampkonsulent, bosatt utanför Björnlunda i Sörmland, berättar om svamparna och deras roll i naturen. De är viktigare än någon kan föreställa sig. Han belyser olika svamptyper, hur de lever och hur de ingår i naturens samspel.

21 maj

Vårens resa 2013 går i år till Drottningholms slott samt till Hemvärnets stridsskola och dess museum på Vällinge

Kl 08.00 Avresa från Nyköping, Brukslagarvägen. (Vid gamla brandstationen)
Kl 09.00  Stannar vi i Järna och dricker fm kaffe/te med ostsmörgås hos Antroposoferna.
Kl 11.30 Avresa till Drottningholms slott som ligger på Lovön i Mälaren, i Ekerö kommun och är Kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvias officiella bostad sedan 1981.
Slottet fick sitt namn redan 1579, under Johan III:s tid och räknas till den svenska stormaktstidens förnämsta slottsbyggnader. På slottsområdet finns Kina slott, Drottningholms slottsteater samt en restaurang Slottscaféet. Området som hör till Unescos världsarv besöks årligen av ca 700 000 personer från Sverige och utlandet.
Besöket där avslutas med lunch på slottscaféet med förrätt, huvudrätt och kaffe med kaka. Ange om vegetarisk kost önskas samt om hänsyn till ev. allergier krävs.

Kl. 14.00  Tar bussen oss via Ekerö-färjan till HSS i Vällinge. Här möter vi det gamla och det nya försvaret – en modern militär skola för utbildning av hemvärnsbefäl och ett stort hemvärnsmuseum - allt finns i en gammal kulturbygd. Vid Vällinge är huvudbyggnaden från 1700-talet då det fanns ett mässingsbruk här. I början av 1940-talet sökte försvaret en plats för utbildning av hemvärnsbefäl och Vällinge Stridsskola invigdes 1943. Intendent Lars-Gunnar Sederlin tar emot och blir vår guide och ciceron på både slottet och i museet.
Besöket avslutas med eftermiddagskaffe i skolans matsal.

Ca kl 18:00 beräknas vi vara åter i Nyköping.
Pris 650 kr för bussresa, fm- och em–kaffe, lunch, guidning på Drottningholm och Vällinge.
Bindande anmälan senast den 13. maj till:                                         
Kerstin Bogne  0155 - 21 84 42, 073 - 764 23 03
Aina Hansson  0155 – 28 77 09, 070 -232 00 95
Betalning för resan skall göras senast den 13. maj till bankgiro 5031-6413.
Glöm inte att ange avsändare.   Medlemmar äger företräde.