onsdag 25 januari 2012

Astronomi eller vår syn på universum

Den 17 januari besöktes föreningen av ständigt påläste Joachim Lorenzen som pratade om: ”Astronomi eller vår syn på universum den senaste tiden”.  Han gläntade på oändligheten och vi var nog med på Copernicus, Tycho Brahe, Kepler och Galilei (det tillhör vår uppväxt-generation) men när Joachim kom in på Römer, Einstein, Eddington och Hubble blev det lite svårare. Ämnet är minst sagt gigantiskt, men intressant, inte minst för att gamla grundläggande teorier ibland omprövas.  Jorden är platt sas det en gång!
Crafoordpriset 2012 går t ex till två forskare som forskat fram att det finns supermassiva svarta hål i mitten av galaxer – upp till flera miljarder solmassor per hål.   Dags för Joachim att reda ut detta nån gång – innan vi slukas!

Föreningen Aktiva Seniorer i Nyköping/Oxelösund
Vid pennan, pås

onsdag 4 januari 2012

Kallelse till årsmöte 28 feb. 2012

Kallelse

till årsmötet 28 februari 2012 kl 13:30
i
Godtemplargården, Västra Trädgårdsgatan 2 Nyköping.
Dagordning
1.    Mötets öppnande samt parentation.               
2.    Val av ordförande att leda stämmoförhandlingarna.
3.    Val av sekreterare för stämmoförhandlingarna.
4.    Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet tillika rösträknare
5.    Föreningsstämmans behöriga utlysande
6.    Fastställande av föredragningslista
7.    Styrelsens verksamhetsberättelse
8.    Revisorns berättelse
9.    Fastställande av balans- och resultaträkning  
10. Disposition av överskott respektive täckande av underskott.
11. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen            
12. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår       
13. Framställningar och förslag från föreningsstyrelsen
14. Motioner från enskilda medlemmar                                                       
15. Val av föreningsordförande  för 1 år                                           
16. Val av övriga styrelseledamöter
17. Val av 1 revisor jämte 1 suppleant för 1 år
18. Val av ombud till Aktiva Seniorers förbundsstämma
19. Val av valberedning
Avslutning 

Vårptogram 2012

Vårprogram 2012

Som en nyårshälsning kommer här vårt program för våren. Föredragen är på Godtemplargården, V Trädgårdsgatan 2, Nyköping kl 13.30 tisdagar om inte annat meddelas. Gå gärna in på vår hemsida www.aktivaseniorer.com.
Varmt välkomna önskar styrelsen!

17 Januari
Joachim Lorenzen gästar oss idag. Han är känd av oss sedan tidigare för några intressanta föreläsningar. Den här eftermiddagen berättar han under det ständiga aktuella ämnet ”Astronomi eller vår syn på universum den senaste tiden”.

28 Februari
Årsmöte och föredrag av områdeschef Bertil Gogman. Bertil Gogman, senior med dokumenterade åsikter om nutiden men också spännande minnen från sitt yrkesverksamma liv, kåserar under ämnet: Kustbevakningen –utveckling, utrustning, kriget, knarkbekämpning – minnen från förr till nästan nu.

20 Mars
”Östersjöns sjunkna skatter” Johan Rönnby, professor i marinarkeologi Södertörns högskola kåserar om några av alla de skeppsvrak som finns på Östersjöns botten. Östersjön är det hav som har flest skeppsfynd i hela världen. Många har upptäckts så sent som i år.

17 April
Anders Granat, humanisten från skolvärden som blev länsråd i Södermanlands län och senare i Gotlands län där han sedermera avslutade sitt yrkesliv som tf landshövding. Ämnet – Att arbeta som regeringens företrädare på länsplanet.

24 April
Besök på Tingshuset kl 13.30. Lena Wallin berättar om huset, efteråt smörgås, öl, kaffe och kaka, för det facila priset av 100 kronor. Anmälan till Christina Söderman 0155/28 87 96.
Observera att anmälan är bindande.


Vårresan går i år den 9 maj. Nu stannar vi inom Södermanlands gränser – vi besöker bland annat Tovetorp, Mälsåkers slott och Skeppsta. Läs mer i bifogade inbjudan till resan!

Vi planerar en båttur på Yngaren med ångslupen Munter prel i början av juni. Turen tar 2,5 timme och kostar 300 kronor per person exklusive bilpeng och mat (max 12 deltagare). Mer info (exakta tider, platser etc.) och intresseanmälan till Per-Åke Sköld svartliden@spray.se alternativ 0155/26 87 04.