måndag 7 januari 2013

ÅRSMÖTET


KALLELSE till årsmötet den 26 februari 2013 klockan 13.30 i Godtemplargården, Västra Trädgårdsgatan 2, Nyköping.

Dagordning

1.     Mötets öppnande
2.     Val av ordförande att led stämmoförhandlingarna
3.     Val av sekreterare för stämmoförhandlingarna
4.     Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet
  tillika rösträknare
5.     Föreningsstämmans behöriga utlysande
6.     Fastställande av föredragningslista
7.     Styrelsens verksamhetsberättelse
8.     Revisorns berättelse
9.     Fastställande av balans- och resultaträkning
10.  Disposition av överskott respektive täckande av
  underskott
11.  Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
12.  Fastsällande av medlemsavgift för nästkommande
  verksamhetsår
13.  Framställningar av förslag från föreningsstyrelsen
14.  Motioner från enskilda medlemmar
15.  Val av föreningsordförande för 1 år
16.  Val av övriga styrelseledamöter
17.  Val av 1 revisor jämte 1 suppleant för 1 år
18.  Val av ombud till Aktiva Seniorers Förbunds-
  stämma
19.  Val av valberedning
20.  Övrigt
21.  Avslut