lördag 25 februari 2017

Årsmöte 2017 samt Anna-Stina Åberg Den 21/2 hade föreningen årsmöte. Ett drygt 60-tal medlemmar lyssnade på mötesordföranden Ramond Gustavssons genomgång. Under året har föreningen ordnat 8 intressanta föredrag och 3 resor, varav två heldagsresor.  Medlemsavgiften 175 kr är oförändrad. Anders Bengtsson och Bengt Söderbäck valdes till nya styrelseledamöter och övriga i styrelsen är följande Margaretha Bengtsson (ordf.) Aina Hansson, Gunilla Nystedt, Gunilla Borg samt Björn Sundblad. Margaretha avtackade Joachim Lorenzen som har varit med i styrelsen i 6 år och avgående revisorn Tor Hallstedt samt Kerstin Bogne som lämnar valberedningen
  Efter årsmötet berättade Anna-Stina Åberg om sin resa från de första smyckena i kopparplåt som 13-åring till de fantastiska halssmycken och ringar mm i silver hon sedan gjort. Hon visade hur hon tänkt på både funktion och användarvänlighet vid utformning av olika föremål bland annat hennes omfattande produktion/design av bestick respektive sakralt silver. Anna-Stina ser ingen motsättning mellan det yttre livet med vackra flärdfulla föremål och det inre med den religiösa måltiden mm. Från barndomen har hon med sig poesin, uppskattningen av anrika miljöer och vackra föremål samt måltidens gemenskap

onsdag 15 februari 2017

Årsmöteshandlingar 2017 (2016)Verksamhetsberättelse för 2016
Föreningen höll sitt ordinarie årsmöte den 23 februari varvid följande styrelse valdes:
Margaretha Bengtsson         ordf.                                    Gunilla Borg      ledamot
Christina Lindahl                 v ordf.                                 Gunilla Nystedt  reseansvarig
Aina Hansson                      kassör                                  Björn Sundblad   ledamot
Joachim Lorenzen               sekr.                                                         

Ferdinand Tates valdes till webb-/bloggmaster för ett år. 
Till revisor för ett år valdes Thor Hallstedt och som suppleant Göran Forsmark likaledes för ett år.
Till valberedning för ett år valdes Tore Jansson, sammankallande samt Kerstin Bogne.
Styrelsen har under året haft elva protokollförda sammanträden. Föreningens ekonomi är god.
Antalet medlemmar i föreningen har ökat under året från 122 till 152. Styrelsen har under året
ordnat nio intressanta föredrag samt fyra resor, varav två heldagsutflykter och två korta resor.
Arkitekt Ulf Zettersten berättande den 19 januari för ett 40-tal deltagare om hur han inspirerats av
sörm­ländsk byggtradition och fört arvet vidare. Kerstin Blomberg berättade den 23 februari om den
fattiga fåröflickan Wilhelmina Skogh - som blev hela Sveriges hotelldrottning. Drygt 60 personer
lyssnade på det mycket uppskattade föredraget. Den 15 mars tog Jan Trofast oss med på en spännande
resa från Berzelius kemiska och medicinska rön till nutida vetenskap. Cirka 50 personer deltog. 
Vårens föredrag avslutades den 19 april med kostdoktorn Annika Dahlqvist, som talade till ett 50-tal åhörare
om nyttiga fetter och mindre kolhydrater. Den 26 april besökte drygt 40 medlemmar Mauritzbergs
slott. Intressant guidning och en god lunch serverades. Vårens program avslutades den 26 maj med
en resa till Lidingö med 50 deltagare.
Höstens program inleddes den 30 augusti med en resa till Vänneberga gård med föredrag om Baltzar von Platen och vidare till Borensberg samt kryssning på Göta kanal till Berg. Resan lockade 55 deltagare. Den 28 september åkte 42 medlemmar till Tovetorp för föredrag av Sven Jakobsson samt rundvandring. Den 18 oktober tog Nils Olander 52 deltagare med på en livlig resa från morse till mobil. Bo Bjelfvenstams föredrag den 15 november om livet och människorna på Ökna slott efter år 1842 gav oss (drygt 60 åhörare) en intressant inblick i samhällets och teknikens utveckling och skiftande människoöden. Bertel Widjeskog avslutade höstens program den 6 december genom att berätta för ett femtiotal medlemmar om hur man firade jul i Finland under kriget.

Kallelse till årsmöte, 21 feb. kl 13:30, Olrogsalen
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. Fastställande av föredragningslista
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Revisorns berättelse
9. Fastställande av balans- och resultaträkning
10. Disposition av överskott respektive täckande av underskott
11. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
12. Budgetförslag samt fastställande av medlemsavgift för näst-
      kommande verksamhetsår
13. Framställning av förslag från föreningsstyrelsen
14. Motioner från enskilda medlemmar (dessa ska finnas hos
      styrelsen senast 7/2-17)
15. Val av föreningsordförande för 1 år
16. Val av övriga styrelseledamöter
17. Val av 1 revisor jämte 1 suppleant för 1 år
18. Val av ombud till Aktiva Seniorers förbundsstämma
19. Val av valberedning
20. Övrig a frågor
21. Avslutning