onsdag 15 februari 2017

Kallelse till årsmöte, 21 feb. kl 13:30, Olrogsalen
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. Fastställande av föredragningslista
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Revisorns berättelse
9. Fastställande av balans- och resultaträkning
10. Disposition av överskott respektive täckande av underskott
11. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
12. Budgetförslag samt fastställande av medlemsavgift för näst-
      kommande verksamhetsår
13. Framställning av förslag från föreningsstyrelsen
14. Motioner från enskilda medlemmar (dessa ska finnas hos
      styrelsen senast 7/2-17)
15. Val av föreningsordförande för 1 år
16. Val av övriga styrelseledamöter
17. Val av 1 revisor jämte 1 suppleant för 1 år
18. Val av ombud till Aktiva Seniorers förbundsstämma
19. Val av valberedning
20. Övrig a frågor
21. Avslutning