måndag 2 april 2012

Förtydligande av föreningens syfte

Föreningen Aktiva Seniorer (FAS) är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Förbundet är riksomfattande och bygger på lokala föreningar. För närvarande finns cirka 70 föreningar med tillsammans över 18 000 medlemmar. Vi bygger vår verksamhet på medlemmarnas kunskap och engagemang.
Vi är religiöst, partipolitiskt och pensionärsfackligt obundna.

DROGER/TOBAK
Vid föreningens aktiviteter råder återhållsamhet vad gäller tobak. Vår styrelse samt deltagare är alla i övre medåldern/pensionärer varför inga ungdomar under 18 år brukar delta vid möten/resor. Alla föreningens aktiviteter i lokaler inomhus genomförs i drog- och rökfri miljö.

ALKOHOL
Föreningen Aktiva Seniorers (FAS) verksamhet bedrivs i Godtemplargården, där ingen alkohol får förtäras ej heller säljas. På föreningens utflykter (2 ggr/år) serveras ingen alkohol.

NARKOTIKA
Narkotika i alla former är förbjudet enligt lag. Om någon deltagare på FAS arrangemang använder eller innehar dylika preparat kommer polisen underrättas omgående.

DOPNING
Även dessa preparat är otillåtna medel och om någon deltagare på FAS arrangemang använder eller innehar dylika preparat kommer polisen att underrättas omgående.

ETIK & MORAL Integration/segregation
FAS i Nyköping och Oxelösund (precis som i hela organisationen) ska aktivt motverka alla former av rasism och främlingsfientlighet. Det sker bl.a. genom kontaktskapande programverksamhet, exempelvis mervetarna, medspråk i samarbete med Medborgarskolan. Vi vill försöka ta tillvara invandrarnas bidrag till kulturen i Sverige och erbjuda medlemskap och verksamhet även för personer med utomnordisk bakgrund.

VÅLD
Varje form av fysiskt och/eller psykiskt våld och/eller hot om våld är helt oacceptabelt och kommer att polisanmälas. Detta ska inte förekomma inom Föreningen Aktiva Seniorer och kommer aldrig att tolereras.

MOBBING
Mobbing och kränkande särbehandling är helt oacceptabelt och ska inte förekomma inom FAS. Skulle det komma till vår kännedom om detta förekommer i föreningen tas detta på största allvar och åtgärder som bedöms som lämpliga och adekvata kommer att vidtas.

FAIR PLAY/VETT & ETIKETT
Respekt, förståelse, vänskap och samarbete är honnörsord inom FAS och ska genomsyra all verksamhet och vara nyckelord för alla som arbetar inom föreningen. Ett öppet och trevligt bemötande i kontakten med både medlemmar och allmänhet, media, andra organisationer är angeläget och önskvärt i alla sammanhang. All skadegörelse och stöld polisanmäls.

MILJÖ
Vi ska alltid, om det är möjligt, samåka när vi har utflykter samt sopsortera vid medlems- och styrelsemöten. Användningen av plast ska om möjligt undvikas.

TRAFIKSÄKERHET
Föreningen ser det som en självklarhet att alla lagar och bestämmelser inom trafiksäkerhetsområdet följs av alla medlemmar som kör bil i samband med föreningsaktiviteter. Eventuella överträdelser kommer att följas upp och polisanmälas.

Christina Söderman
Ordförande i Förbundet Aktiva Seniorer i Nyköping/Oxelösund