torsdag 26 februari 2015

Ukrainas historia och utveckling, 19 feb 2015  
Vid Aktiva Seniorers andra programpunkt för våren var Ulf-Göran Widquist inbjuden att berätta om ett synnerligt aktuellt ämne; oroshärden Ukrainas historia och utveckling.
UGW gav först en bakgrund om sig själv, kom till Nyköping för 23 år sedan. Läser alla större svenska och utländska tidningar om Ukraina.
Landet är en del i Sovjetimperiet, har rösträtt i Förenta Nationerna, egen utrikesminister. Invånarantalet har sjunkit från 51 milj. till idag 45 milj. Detta beroende av stort alkoholmissbruk, fattigdom, de driftigaste emigrerar, låga födelsetal. Korruptionen är enorm, statsförvaltningen urusel, röster köps till de val som ändå hölls, landets invånare lider brist på mänskliga rättigheter.
 Vi fick en mycket intressant och lärorik historielektion i ämnet Ukraina!