onsdag 4 januari 2012

Kallelse till årsmöte 28 feb. 2012

Kallelse

till årsmötet 28 februari 2012 kl 13:30
i
Godtemplargården, Västra Trädgårdsgatan 2 Nyköping.
Dagordning
1.    Mötets öppnande samt parentation.               
2.    Val av ordförande att leda stämmoförhandlingarna.
3.    Val av sekreterare för stämmoförhandlingarna.
4.    Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet tillika rösträknare
5.    Föreningsstämmans behöriga utlysande
6.    Fastställande av föredragningslista
7.    Styrelsens verksamhetsberättelse
8.    Revisorns berättelse
9.    Fastställande av balans- och resultaträkning  
10. Disposition av överskott respektive täckande av underskott.
11. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen            
12. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår       
13. Framställningar och förslag från föreningsstyrelsen
14. Motioner från enskilda medlemmar                                                       
15. Val av föreningsordförande  för 1 år                                           
16. Val av övriga styrelseledamöter
17. Val av 1 revisor jämte 1 suppleant för 1 år
18. Val av ombud till Aktiva Seniorers förbundsstämma
19. Val av valberedning
Avslutning