tisdag 26 september 2017

Mejerier och miljö, 19 sept. 2017Vid vårt möte den 19 september berättade agronom Lars Lamberg fd. ordförande i Arla, att vi år 1900 hade 400-500 000 mjökbönder i landet. Antalet mjölkbönder har därefter halverats var tionde år, men mjölkproduktion är den samma. Hur mjölk distribuerats till konsumenter och hur mejerier utvecklats respektive fusionerats har påverkats av ökade hygienkrav och upphörande av statliga subventioner samt av den internationella marknaden. Helena Larsson från länsstyrelsen konstaterade att antalet betande nötkreatur i länet minskat under de senaste 40 åren. Besättningarnas storlek har ökat liksom bete på åkrar istället för på naturbetesmark. För biologisk mångfald är betning av naturbetesmark viktigt. Värdena försvinner om skog tar över.