söndag 20 mars 2011

Årsmötet 2011


Protokoll fört vid Aktiva Seniorers i Nyköping/Oxelösund årsmöte i Godtemplargården, Nyköping den 15 februari 2011.

Närvarande var inemot 60 deltagare. Inbjuden gäst var Fredrik Nyström, professor i internmedicin.

Ordförande Christina Söderman önskade honom och alla andra närvarande välkomna.

Före årsmötet beskrev Ferdinand Tates hur vi numera ska leta efter och hitta föreningens nyheter på Internet. Hans råd och anvisningar finns nedan, efter årsmötesprotokollet. Därefter följde årsmötet.
 
Efter detta höll Fredrik Nyström ett intressant och uppskattat föredrag på temat ”Rött vin till fet mat” - nytta eller skada av mat och dryck. Ett ständigt aktuellt ämne som framfördes på ett medryckande och elegant sätt.

Eftermiddagen avslutades med sedvanlig kaffestund.

Årsmötet:

§  1 Ordförande Christina Söderman öppnade årsmötet och fick stämmans
       godkännande av föreslagen dagordning.

§  2 Beslöts att årsmötet var behörigen utlyst.

§ 3 Till mötets ordförande valdes Ramond Gustafsson och till sekreterare
      Per Åke Sköld.

§ 4 Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Ferdinand Tates
      och Hans Nordlund.

§ 5 Årsmötet godkände styrelsens verksamhetsberättelse för år 2010.

§ 6 Revisor Sten-Åke Börjeskog föredrog revisionsberättelsen. Mötet beslöt
      att resultat- och balansräkningen skulle fastställas.

§ 7 Kassören Aina Hansson framförde styrelsens förslag att överskottet på
      9 360 kronor skulle läggas till kapitalet. Årsmötet godkände detta.

§ 8 Årsmötet beslöt bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret
      2010.

§ 9 Årsmötet beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att medlemsavgiften
      för år 2012 ska vara oförändrat 175 kronor per medlem.

§ 10 Inga motioner fanns att behandla.

§ 11 I enlighet med valberedningens förslag beslöts att omvälja Christina
       Söderman till  ordförande för ett år.

§ 12 Beslöts vidare;
       att omvälja Per Åke Sköld för två år,
       att omvälja Kerstin Bogne för två år
       samt att nyvälja  Leif Borehag för två år.
     Kvar i styrelsen ytterligare ett år är:
     Vice ordförande Ramond  Gustafsson, Gunilla Nystedt och Aina
     Hansson.
       Gunborg Oddving avgick på egen begäran.

§ 13 Beslöts att välja Thor Hallstedt till revisor för ett år samt Ingegerd
        Åsberg till revisorssuppleant för ett år.

§ 14 Beslöts att styrelsen inom sig utser en representant till
        förbundsstämman 2011.

§ 15 Beslöts att val av valberedning hänskjuts till styrelsen.

§ 16 Ordförande Christina Söderman avtackade avgående Gunborg
        Oddving för hennes styrelsearbete, revisorn Sten-Åke Börjeskog samt
        Ferdinand Tates för hans idoga arbete med föreningens informations-
        frågor över Internet.
 
Innan mötet avslutades tackade Christina den övriga styrelsen för ett gott arbete under året med varsin blomma.

§ 18 Stämman avslutades.

Vid Protokollet                                                                Årsmötets Ordförande
Per Åke Sköld                                                                 Ramond Gustafsson

Justeras:
Ferdinand Tates                                                               Hans Nordlund